כדאי לדעת

המפלגה הנאצית

    -1923 היטלר מוכנס לכלא ומשתחרר בשנת .1924 בשנת 1926 הוא מכונן מחדש את המפלגה שלו.   לאירגון החדש של המפלגה יש חידוש גדול:

מיין קמפף והשפעתו

היסודות במיין קמפף: א. ליברליזם וקפיטליזם הן תיאוריות השיווין וזה הכלי בידי היהודים והם עומדים במלחמה כנגד הדרווניזים שעומד ברשות הגרמנים. ב. מושג מלחמת הקיום

שלבי הגזעות והתפתחות האנטישמיות

יש לנו שני שלבים של גזענות:   שלב א' – המושג עצמו, גזענות, יש אמירה אודות שונות מבלי שמתלווה אליה קונטציה שופטת או איכותנית. אנתרופולוגיה

הבחנה בין שואה לרצח עם

לנוחיות, נתחיל בשנת .1933   פרשת מדיין )ספר במדבר, פרק ל"א(       ההבחנה בין שואה לרצח עם: ההשמדה הטוטאלית. כאשר למקין מגדיר את

שואה, רקע היסטורי ודיון היסטורי

כרונולוגיה ודיון היסטורי בתולדות השואה יש ארבעה פרקים חשובים:   א. תולדות היהודים שנספו בשואה – שזה תולדותיהם של יהודי אירופה, זאת משום שהעם היהודי