תקנון - תנאי שימוש באתר העסקים של משגב

מנהלת האתר - (02/01/2010 22:42)

תאריך עדכון אחרון 31.12.09

גולש/ת (להלן: "גולש") יקר, אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר העסקים של משגב,  וליהנות ממגוון השירותים המוצע באתר זה (להלן: "השירותים"), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן: "האתר").

 1. כללי

השימוש בלשון זכר בלבד הוא לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

במסגרת תקנון זה -

"גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת (להלן: "גלישה באתר").

"אתר העסקים של משגב" - בעלי האתר, כפי שיהיו וישתנו מעת לעת ולרבות מנהלים, עובדים, בעלי מניות ומי מטעמם.

כל הכותרות וכותרות-המשנה בתקנון זה נועדו לצורך קלות הקריאה בלבד, ואין בהם בכדי להוסיף או לגרוע מתוכן התקנון.

 1. יצירת קשר עם מערכת אתר העסקים של משגב

בכל שאלה, הערה, הארה, תלונה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר, ניתן לפנות לאתר העסקים של משגב בעמוד יצירת קשר בכתובת ת.ד. 62 א. ת. משגב, ד.נ. משגב 20179 או לדוא"ל בכתובת info@bmisgav.co.il

יש לציין בכל פניה שם מלא כתובת ומס' טלפון (קווי או סלולרי).

 1. משמעות התקנון

גלישה באתר או כניסה אליו מבטאת ומהווה הסכמה מצד הגולש לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצע או יבצע הגולש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

תקנון זה מהווה התחייבות הגולש כלפי האתר ו/או בעלי האתר ו/או גולשים נוספים ו/או בעלי עניין נוספים באתר, הכל כמוגדר בתקנון זה לעיל ולהלן.

אתר העסקים של משגב שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 1. היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם אתר העסקים של משגב. זאת, אלא אם כן אתר העסקים של משגב ציין באופן מפורש בתקנון ספציפי כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה. במקרה של סתירה בין הוראה בתקנון זה לבין הוראה בתקנון ספציפי אחר כנ"ל, תועדף ההוראה בתקנון זה.
לגבי השירותים המפורטים בסעיף 12 להלן, תקנון זה נועד להחליף כל תקנון אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה.

 1. למי מותר להשתמש באתר?

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא שים לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בסעיף 7 להלן].
יחד עם זאת, אתר העסקים של משגב רשאי למנוע השתתפות של גולש כלשהו בחלק מהשירותים או בכולם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

 

 1. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה

בשלב זה השימוש באתר העסקים של משגב איננו כרוך בתשלום כלשהו מצידך לאתר, אלא אם צוין זאת במפורש, ורק לאחר שנתקבלה לכך הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום זה.
חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. אתה אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שים לב כי לא תוכל להירשם לחלק מהשירותים אם לא תמסור פרטים מוגדרים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של אתר העסקים של משגב.
חשיבות נכונות הפרטיםלתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולש מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או בחלק משירותיו, במידה שיתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.
קיימת חשיבות רבה כי תזין את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך, וכי תעדכן אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר – בין היתר לצורך קבלת בקשות להצעות מחיר מלקוחות, עדכונים על חידושים באתר העסקים של משגב ובכלל, או לבירורים בדבר תכנים שהעלית.
שם משתמש וסיסמהעם הרשמתך לאתר תתבקש לבחור גם שם משתמש אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה המתאימה לשם המשתמש.
הנך מתבקש לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת, ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.
בנוסף, אנא זכור שעם בחירת שם המשתמש, לא תהיה אפשרות לשנות או למחוק אותו (וכן לא ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו שם משתמש באתר - בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). לכן, ככל שאתה מעוניין לשמור על אנונימיות, שמור בסוד אף את אותו שם משתמש, ואת הקשר שלו אליך.
דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, במידה שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – יש להקפיד על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר, באמצעות אייקון ה"יציאה".
פרטים נוספים על האופן שבו אתר העסקים של משגב שומר על פרטיותך מופיעים להלן תחת הכותרת "הגנת הפרטיות" בסעיף 13 להלן.

 1. שימוש באתר על ידי קטינים - מתחת לגיל 18

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר לקטין כפוף לאישור הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו.
ככל שאתה מתחת לגיל 18, אנא בקש מהורייך ו/או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאתה משתמש באתר. כשאתה עושה שימוש באתר אתה בעצם מצהיר בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה.
לתשומת ליבך, באתר עשויים להופיע תכנים או קישורים לתכנים באתרים אחרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (בני 18 ומעלה), המכילים, בין היתר, חומר פורנוגרפי או כל חומר אחר אשר אינו מיועד לקטינים. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך ו/או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאתה משתמש באתר אתם פוטרים את אתר העסקים של משגב מכל אחריות בקשר לכך.
כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשים מגיל מסוים ומעלה. אתה מצהיר ומתחייב (באישור הורייך ו/או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפה ו/או תשתתף בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינך בגיל הנדרש, ולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי אתר העסקים של משגב אם תעשה כך.

 1. רכוש  אתר העסקים של משגב

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של אתר העסקים של משגב, או של צדדים שלישיים, שהעניקו לאתר העסקים של משגב הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור, אתר העסקים של משגב הוא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בולמעט תוכני/פרסומי גולשים כהגדרתו של מונח זה בסעיף 9 להלן. לפיכך, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של אתר העסקים של משגב. למרות זאת, אתר העסקים של משגב לא יהיה אחראי כלפיך ו/או כלפי כל גורם אחר בשום מקרה בו תעלה טענה ו/או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר.

כל גולש אשר ישתמש בכל דרך שהיא בחומרים הנ"ל מהאתר ללא אישור מראש ובכתב מאיתנו ישלם סך של 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו. בנוסף, ישפה הגולש את האתר לגבי כל נזק שייטען על-ידי גולש/ים אחר/ים ו/או כל צד שלישי אחר, ואשר נגרם בגין פעולה ו/או העדר פעולה מצידו של הגולש בהקשר זה.

 1. תוכני גולשים

כל תוכן/פרסום שגולש העלתה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר (להלן: "תוכני גולש/ים" או "תוכן שגולש/ים מעלה/ים לאתר"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו.
כל זכות (ככל שקיימת) בתוכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו לפי תקנון זה). לצורך השימוש בתוכני הגולש יש לקבל את רשותו. שימוש בתוכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן: "חוק זכות יוצרים"). יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתוכני הגולש, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

השימושים שמותר לאתר העסקים של משגב לעשות בתוכני הגולש מרגע העלאתם לאתר
אתר העסקים של משגב רשאי לעשות כל שימוש בתוכני הגולש כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:
אתר העסקים של משגב רשאי להציג את תוכני הגולשים באתר ובאתרים עמם הוא מצוי בשיתוף פעולה.

לתשומת ליבך הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תוכני גולשים) והגישה אליהם, אפשריות הן באמצעות הסלולאר, והן באמצעות מקורות מגוונים ומקוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת, ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר.
אתר העסקים של משגב רשאי לבצע בתכנים הנ"ל כל פעולה טכנית, הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר, ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).
אתר העסקים של משגב רשאי לעשות שימוש בתוכני הגולשים לצורך יחסי ציבור.
כמו כן אתר העסקים של משגב רשאי לעשות בתוכני הגולשים שימושים נוספים על פי שיקול דעתו.

 1. אחריות לתוכני גולשים

הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן/פרסום ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה, ובכל דין. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות, שאינך רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה, ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שאתר העסקים של משגב יהיה סבור שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צויינו בתקנון זה במפורש. זכור כי אינך רשאי להעלות לאתר כל תוכן/פרסום אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.
כאמור בתקנון זה, לאתר העסקים של משגב הזכות להסיר תכנים/פרסומים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו מכל סיבה לפי שיקול דעתו הבלעדי. אחריותך על התכנים שאת מעלה לאתר, תחול בין אם אתר העסקים של משגב ניצל את זכותו, ובין אם לאו. השתהות אתר העסקים של משגב מלממש את זכותו הנ"ל לא תחשב כוויתור על זכותו זו בכל עת שהיא.
כשאתה מעלה תכנים לאתר את מצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלתם לאתר או בפרסומם בו.
במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפר הוראה כלשהי בתקנון זה, אתה מייפה את כוחה של אתר העסקים של משגב להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.
הנך מתחייב לפצות ולשפות את אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לאתר העסקים של משגב, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של אתר העסקים של משגב, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לאתר העסקים של משגב על פי כל דין.

 1. מחיקת תוכני גולשים

אתר העסקים של משגב רשאי (אך אינו חייב) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים/פרסומים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. אתר העסקים של משגב לא יהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים/פרסומים ולא יהיה חייב לספק הסבר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, אתר העסקים של משגב יהיה רשאי להסיר או למחוק את התוכן/פרסום או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם

אתר העסקים של משגב אינו מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן יהיה רשאי להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשים או לחלקם.

קבוצות דיון – פורומים ופורום אישי

אתר העסקים של משגב מעמיד לרשות הגולשים שירותי קבוצות דיון קבועות, המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים אחרים. באתר קיימים שני סוגים של קבוצות דיון כאלה - קומונות ופורומים.
למנהל של קבוצת הדיון ישנן סמכויות ניהול מיוחדות, והוא רשאי (במקביל להרשאה של אתר העסקים של משגב) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לקבוצת הדיון שהוא מנהל, וכן להרחיק משתמשים. לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו. אנא השמע להוראות אלה אך זכור, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו.
לתשומת לבך - אנו ממליצים לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולש אחר בקומונה ו/או בפורום לא תוכל לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר.
פורום אישי - במסגרת שירות זה יכול הגולש לפתוח ולנהל באופן עצמאי קבוצת דיון – "פורום אישי" (השירות מאפשר לנהל פורום אישי פתוח, אשר יהיה פתוח לצפייה והשתתפות של גולשים אחרים (כלל הגולשים ברשת), או פורום אישי סגור, אשר יהיה פתוח לצפיית ולהשתתפות גולשים בעלי הרשאה מיוחדת שתינתן על ידי מנהל הפורום האישי.

פורומים - פורומים הם קבוצות דיון רשמיות. גולש רשאי לפתוח פורום או לנהל אותו רק אם קיבל לכך היתר ממערכת אתר העסקים של משגב.


כיצד משיגים אישור לניהול פורום? - גולש (לפי שיקולו הבלעדי של אתר העסקים של משגב), חייב לבקש מאתר העסקים של משגב היתר לפתוח ולנהל פורום בנושא מסוים (להלן: "היתר"). אתר העסקים של משגב יבחן כל בקשה בהתאם לצרכיו, אך אינו מתחייב להיענות לה. אתר העסקים של משגב רשאי לבטל היתר שניתן מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
גולש אשר קבל היתר לניהול פורום יעשה זאת מרצונו החופשי ובהתנדבות מלאה ולא יהיה זכאי לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מאתר העסקים של משגב ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין אתר העסקים של משגב לאותו גולש.

בלוג אישי

בבלוג האישי יפרסם גולש מידע רשת אישי משלו - בו יוכל להציג תכנים הכוללים מחשבות, רעיונות, תמונות וכיוצא באלה.

 גולש שמנהל בלוג, נקרא 'בלוגיסט'. הבלוגיסט יהיה בעל סמכויות ניהול מגוונות בבלוג שהוא מנהל, בין היתר בקשר עם התגובות (טוקבקים) שמעלים גולשים אחרים בבלוג. גולש בעל מידע רשת אישי רשאי לעדכן, להוסיף ולהסיר תכנים בכפוף לתנאי התקנון.

השיח

שירות השיח מאפשר לגולשות לנהל שיחות מיידיות קבוצתיות. בשיח קיימים חדרי שיחה קבועים, וכן חדרי שיחה זמניים שיוזם הגולש.
פיקוח בשיח - אתר העסקים של משגב רשאית להפעיל פיקוח על שירות השיח על ידי שומרים (גם הם יקראו בתקנון זה "הפיקוח").
יש להישמע להוראות הפיקוח. בעת הצורך הפיקוח רשאי לחסום גולש אשר אינו פועלו בהתאם לכללי האתר ולהוראות הפיקוח אשר ינתנו מעת לעת.
גולשו שפתחו חדר שיח מחויב לאפשר כניסה של הפיקוח לחדר.
אתר העסקים של משגב אינה מתחייבת כי הפיקוח יופעל 24 שעות ביממה. אתר העסקים של משגב רשאית להפעיל את אמצעי הפיקוח האמורים לרווחת הגולש בלבד, מבלי שחלה עליו חובה חוקית כלשהי לעשות כן ומבלי שהדבר יטיל עליו אחריות כלשהי לתכנים או להשתתפות.

אלבומי תמונות (יקרא להלן : אלבומים)

שירות האלבומים מאפשר לגולש להעלות לרשת ולנהל אלבום תמונות וקבצי וידיאו, אישי או ציבורי.
גולש המעלה תמונות או תכני וידאו לשירות האלבומים יוכל לבחור אם ברצונו שהאלבום יוגדר כפרטי או כציבורי. אלבום ציבורי יהיה חשוף לכלל הגולשים.
לתשומת ליבך (ומבלי לגרוע מסמכויות אתר העסקים של משגב לפי כל הוראה אחרת בתקנון זה) - יתכן ואתר העסקים של משגב יגביל את מספר האלבומים, התמונות או הוידיאו שכל גולש רשאי לאחסן. כמו כן, ככל שלא יעשה שימוש באלבום במשך זמן רב, יתכן והוא ימחק מהאתר.
גולש יוכל להסיר, להוסיף ו/או לעדכן תמונות או תכני וידיאו שהעלה לשירות האלבומים.

 

 1. הגבלת אחריות אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמה

השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום (בשלב זה) וניתנים לרווחתך. יחד עם זאת זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא
 (AS IS), והנו באחריותך הבלעדית
.
כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר פרסום באתר, גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל זכות לתביעה, טענה ודרישה כנגד אתר העסקים של משגב, מי מספקיו או מי מטעמו.
בפרט, אתה פוטר ומשחרר את אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (להלן: "פיצוי"), שנגרמו ו/או ייגרמו לך (אם ייגרמו וכלל שייגרמו) או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתוכני גולשים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתה העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר העסקים של משגב או מי מטעמו על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.
היעדר אחריותה של אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו יחול אף אם הפעיל ו/או יכול היה להפעיל פיקוח כלשהו, ואף במצב בו נודעה לו האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.
היעדר אחריותה של אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו יחול אף אם ניסה אתר העסקים של משגב מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו.

היעדר אחריות אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו על מידע

המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותו של אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.
ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומי הכספים, הרפואה, הרפואה האלטרנטיבית, המשפט, הכלכלה או כל תחום אחר, או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים בפורומים השונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מוגדר מטעמו של אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו (אף אם אתר העסקים של משגב הזמין את אותם אנשי מקצוע להתארח או לנהל פורום באתר או להשתמש באתר), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש.
על הגולשים לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים ולתכנים אלה.
אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמו אינו אחראי לנכונות המידע או לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

היעדר אחריות אתר העסקים של משגב על מידע פרסומי

כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות אתר העסקים של משגב. אתר העסקים של משגב אינו אחראי לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של אתר העסקים של משגב לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים.
אתר העסקים של משגב שומר לעצמו את הזכות למחוק או להשהות פרסומת על פי שיקול דעתו הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת בכל צורה שהיא (מבלי שהדבר יטיל עליו אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שאתר העסקים של משגב יהיה חייב במתן הסבר או נימוק.

היעדר אחריות אתר העסקים של משגב על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתר העסקים של משגב אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ואתר העסקים של משגב לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, אתר העסקים של משגב אינו שולט, אינו מפקח ואינו אחראי בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם קיימים קישורים באתר. אתר העסקים של משגב קוראת לגולשים לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו.
יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שאתה סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אתר העסקים של משגב אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר, ואינה אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אתר העסקים של משגב לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.
אתר העסקים של משגב אינו אחראי למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקט אתר העסקים של משגב ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע"י אתר העסקים של משגב לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר העסקים של משגב ותקנון אתר העסקים של משגב אינו חל עליך, והנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.

היעדר אחריות אתר העסקים של משגב בגין השירותים

אתר העסקים של משגב אינו אחראי לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצורכי הגולשים, ואינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אתר העסקים של משגב או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אתר העסקים של משגב, מי מספקיו או מי מטעמו.
כמו כן, אספקת השירותים על ידי אתר העסקים של משגב תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ואתר העסקים של משגב אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
אתר העסקים של משגב אינו מתחייב כי הוא חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשביו ושרתיו, ולא יהיה לו כל אחריות בגין גישה כזו.
לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים עבורך, אנא דאג לגיבוי הולם.

היעדר אחריות אתר העסקים של משגב בעניין תוכני הגולשים

הגולש אחראי באופן בלעדי על תוכני הגולש שהוא מעלה או מפרסם באתר.
אתר העסקים של משגב אינו אחראי לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תוכני גולשים, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תוכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר.
כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תוכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ואתר העסקים של משגב אינו אחראי לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
אתר העסקים של משגב אינו אחראי לתגובות שיעוררו תוכני הגולש או לשימוש שיעשו אחרים בתוכני הגולש (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכור זאת, בין היתר כשאתה מפרסם תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר.

היעדר אחריות אתר העסקים של משגב בעניין התקשרות הגולש עם צדדים שלישיים

ככל שהגולש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, ואתר העסקים של משגב לא יהא צד להתקשרות.
אתר העסקים של משגב אינו אחראי בשום דרך, ולא יישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

היעדר אחריות אתר העסקים של משגב על פעילויות שמארגנים גולשים (לרבות מנהלי פורומים)

אתר העסקים של משגב לא הסמיך כל גורם שהוא לארגן מטעמו פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי אתר העסקים של משגב עצמו.
במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, אתר העסקים של משגב לא והיה אחראי לפעילות זו ולא יישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי אתר העסקים של משגב עצמו, אנא צור קשר עם מערכת אתר העסקים של משגב וברר את העניין מראש.
גולשים הבוחרים לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבים (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את אתר העסקים של משגב בגין כל חבות אשר תצמח לו (ככל שתצמח לו) בגין אותן פעילויות.

 1. הגנת הפרטיות

הגלישה באתר העסקים של משגב והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שאתר העסקים של משגב יבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "COOKIES" ובאמצעים דומים אחרים.
אתר העסקים של משגב רשאי להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסור בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לאתר העסקים של משגב ישירות או דרך אפשרות "צור קשר", ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה (להלן: "מידע אישי"), שמשמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.
הינך מסכים כי אתר העסקים של משגב ו/או מי מטעמן יעשה שימוש במידע שסיפקת לו, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, תוכל, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר העסקים של משגב (בכתובת: http://bmisgav.co.il/objDoc.asp?docName=inboxNode&docMode=new#topArt).
בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי אתר העסקים של משגב ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.
אתר העסקים של משגב מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיותך ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאתה פרסמת בעצמך.

יחד עם זאת, הינך נותן בזאת את הסכמתך לאתר העסקים של משגב לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין אתר העסקים של משגב, או במקרה שתפר הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שאתר העסקים של משגב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלו או של כל אחד אחר, או במקרה של מיזוג פעילותו של אתר העסקים של משגב (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותו של אתר העסקים של משגב (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו הוא ממחה את הזכויות הניתנות לו מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לו שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

 1. ניתוק, הפסקה ושינויים

אתר העסקים של משגב רשאי להסיר תכנים או שירותים מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לגולש מסוים או לכלל הגולשים, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל' , להשהות ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאתה עושה שימוש באתר אתה מוותר בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.
בנוסף, אתר העסקים של משגב יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשים. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשים ולהתייעץ עמם בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר העסקים של משגב בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו (ככל שיתרחשו) אגב ביצועם.

 1. גיבוי התכנים

אתר העסקים של משגב נוקט באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאתה מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.
עם זאת, אתר העסקים של משגב ממליץ לך לגבות את התכנים שאתה מעלה ולשמור העתק מהם.
במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי אתר העסקים של משגב, לא תחול כל אחריות על אתר העסקים של משגב ואתה לא תהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

 1. המחאת זכויות

אתר העסקים של משגב רשאי להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רשיונות או רשיונות משנה, לצדדים שלישיים.

 1. הצהרות והתחייבויות הגולשים

כשאתה עושה שימוש באתר, אנא עשה בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא המנע מפגיעה בגולשים אחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):  

  • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע.
  • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לאתר העסקים של משגב.
  • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה).
  • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה.
  • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
  • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות.
  • לא להפריע או לנסות להפריע או להזיק להתנהלותו התקינה של האתר.
  • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם.
  • לא להעלות תכנים פורנוגרפים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
  • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת.
  • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמם.
  • לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחר או למי מטעם אתר העסקים של משגב.
  • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה.
  • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין.
  • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms)  ונדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים Malicious Applications)) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
  • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
  • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
  • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
  • לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמשת וסיסמת כניסה;

 

 1. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.

אודות | משגב תו- אמנות, אומנות ומתנות | משגב תו- לבית ולמשפחה | משגב תו-ארועים | משגב תו-בניה, שיפוץ ובניה | משגב תו-הורות,השכלה וחינוך | משגב תו-חברות וארגונים | משגב תו-טיפול | משגב תו-ייעוץ ואימון | משגב תו-מחשוב ואינטרנט | משגב-תו- הריון ולידה | משגב-תו- סדנאות ופעילויות פנאי | תנאי שימוש באתר | אמנת שרות | אינדקס עסקים משגב | צור קשר
כל הזכויות שמורות ל-copyright © Bmisgav
האתר הוקם בשיתוף דפי משגב, א-לה גוש וחברת MeyData לקידום העסקים במשגב. עיצוב רועי פרץ - סטודיו P2